Serdar Berdimuhamedow Türki Döwletleriň Guramasynyň Ýaşulular geňeşiniň başlygy bilen duşuşdy

Serdar Berdimuhamedow Türki Döwletleriň Guramasynyň Ýaşulular geňeşiniň başlygy bilen duşuşdy

25-nji martda Prezident Serdar Berdimuhamedow uly wekiliýete ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana gelen Türki Döwletleriň Guramasynyň Ýaşulular geňeşiniň başlygy Binali Ýyldyrymy kabul etdi. Myhman türkmen döwletiniň Baştutanyny 12-nji martda geçirilen Prezident saýlawlaryndaky ynamly ýeňşi we wezipä girişmegi bilen gutlady.

Hususan-da, ýakynda geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna Türki Döwletleriň Guramasynyň synçy hökmünde gatnaşandygy üçin minnetdarlyk bildirildi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň däp bolan dostlukly, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berýändigini hem-de Türkiýä hakyky dost, ygtybarly hyzmatdaş, sebit we halkara syýasatynyň köp, möhüm meselelerini çözmekde pikirdeş hökmünde garaýandygyny nygtap, syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda ýola goýlan hyzmatdaşlygyň netijelidigini kanagatlanma bilen belledi.

Nygtalyşy ýaly, döwletara gatnaşyklaryň depginli ösdürilmeginde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-türk toparyna uly orun berilýär. Yzygiderli esasda Medeniýet günleri geçirilýär, sungat işgärleri iki ýurtda-da guralýan aýratyn ähmiýetli medeni çärelere gatnaşýarlar. Bilim boýunça türkmen-türk geňeşi netijeli işleri alyp barýar, Türkiýede türkmenistanly talyplaryň köp sanlysy bilim alýar.