Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-premýeri Serdar Berdimuhamedowy gutlady

Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-premýeri Serdar Berdimuhamedowy gutlady

17-nji martda Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň işleri boýunça ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň barşynda döwlet Baştutany 12-nji martda geçirilen Prezident saýlawlarynyň merkezi saýlaw topary tarapyndan yglan edilen netijelerine görä, Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanandygyny habar berdi.

Döwlet Baştutany soňky ýyllarda taraplaryň iki doganlyk ýurduň arasyndaky gatnaşyklary giňeltmek we pugtalandyrmak ugrunda ähli tagallalary edýändiklerini nygtap, köpýyllyk üstünlikli hyzmatdaşlygyň ählumumy bähbitlere laýyklykda geljekde-de yzygiderli ösdüriljekdigine hem-de berkidiljekdigine pugta ynam bildirdi.

Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-premýeri, öz nobatynda, türkmen Liderini giň bäsdeşlik esasynda geçirilen Prezident saýlawlary bilen gutlady. Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň işleri boýunça ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýana iň ýokary döwlet wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlaglary hem-de iň gowy arzuwlary üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň häzirki Prezidentiniň ýoluny dowam etdirjekdigini nygtady.