Gurbanguly Berdimuhamedow: «Adamlaryň ynamy mukaddesdir we hökman ödelmelidir»

Gurbanguly Berdimuhamedow: «Adamlaryň ynamy mukaddesdir we hökman ödelmelidir»

«Bu ýeňiş biziň halkymyzyň bildiren ynamynyň netijesidir. Adamlaryň ynamy bolsa mukaddesdir we hökman ödelmelidir. Munuň üçin, ilki bilen, Watany hem-de mähriban halkyňy çäksiz söýmeli. Hemişe halkyň aladasy bilen ýaşap, ähli güýjüňi, tagallaňy onuň bähbitlerine gönükdirmeli. Eger gerek bolsa, Watanyň we halkyň üçin janyňy hem bermäge taýýar bolmaly». Şulary diýmek bilen, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 15-nji martda geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy tüýs ýürekden gutlady.

Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň raýatlaryna ýüzlenip, saýlawlara işjeň gatnaşan ildeşlerimize, özi üçin ses berip, ynam bildiren saýlawçylara tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Serdar Berdimuhamedow halkymyzyň bildiren beýik ynamyny Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda asudalygy, howpsuzlygy üpjün etmek, dünýäde parahatçylygyň, özara ynanyşmagyň berkarar bolmagyna ýardam bermek, ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň hem-de mähriban halkymyzyň abadan, bagtyýar durmuşda ýaşamagynyň bähbidine bitirjek işleri bilen ödejekdigine ynandyrdy.