Pakistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy gutlady

Pakistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy gutlady

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwi bilen 15-nji martda bolan telefon arkaly söhbetdeşliginde 12-nji martda geçirilen Prezident saýlawlarynyň — Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň yglan eden netijelerine laýyklykda, Serdar Berdimuhamedowyň ýurduň Prezidenti wezipesine saýlanandygyny habar berdi.

Gurbanguly Berdimuhamedow pursatdan peýdalanyp, Pakistanyň Liderine oňyn döwletara gatnaşyklary we ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşan şahsy goşandy üçin minnetdarlyk bildirdi. Bellenilişi ýaly, geçen ýyllaryň dowamynda döwletleriň Baştutanlary iki doganlyk ýurduň we olaryň dostlukly halklarynyň arasyndaky hemmetaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmak ugrunda netijeli iş alyp bardylar.

Prezident Arif Alwi türkmen döwletiniň täze saýlanan Baştutany Serdar Berdimuhamedowy giň bäsdeşlik esasynda geçen ählihalk saýlawlaryndaky ynamly ýeňşi bilen tüýs ýürekden gutlap, möhüm we jogapkärçilikli döwlet wezipesinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ýurdumyzyň täze saýlanan Prezidenti mähirli gutlaglar we iň gowy arzuwlar üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan syýasy ugruny mundan beýläk-de dowam etdirjekdigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapynyň döwletara gatnaşyklary dürli ugurlarda geljekde-de ösdürmäge we pugtalandyrmaga taýýardygy tassyklanyldy.