«Türkmennebit» konserni «Tatneft» bilen goşmaça ylalaşyk baglaşar

«Türkmennebit» konserni «Tatneft» bilen goşmaça ylalaşyk baglaşar

“Türkmennebit” döwlet konsernine Goturdepe nebitgaz ýatagynda guýularyň nebit berijiligini ýokarlandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek barada Tatarystan Respublikasynyň “Tatneft” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen baglaşan şertnamasyna Goturdepe nebitgaz ýatagynda şol şertnama laýyklykda iş alnyp barylýan nebit guýulary bilen bilelikde 550-den az bolmadyk nebit guýularynda elin hyzmatlary ýerine ýetirmek barada goşmaça ylalaşygy bellenen tertipde baglaşmaga ygtyýar berildi. Bu baradaky degişli Karara 9-njy martda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi.

Resminamanyň maksady Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmekden, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçilige ornaşdyrmak arkaly nebit guýularynyň önüm berijiligini ýokarlandyrmakdan ybaratdyr.