Maks Werstappen «Red Bull» bilen şertnamasyny 2028-nji ýyla çenli uzaltdy

Maks Werstappen «Red Bull» bilen şertnamasyny 2028-nji ýyla çenli uzaltdy

Formula-1-iň awstriýaly «Red Bull» topary niderlandly sürüjisi Maks Werstappen bilen şertnamasyny uzaldýandygyny resmi taýdan yglan etdi. Dünýäniň çempiony 2028 ýylyň aýagyna çenli «Red Bull» üçin çykyş eder. Werstappeniň «Red Bull» bilen häzirki şertnamasy 2023 ýylyň aýagyna çenlidi. Indi ol ýene bäş ýyl aňry süýşdi diýip, championat.com habar berýär.

«Şertnamanyň Maks tarapyndan 2028 ýylyň aýagyna çenli uzaldylmagy — onuň geljekki meýilleriniň hakyky beýanydyr. Häzir biziň bar aladamyz — Maksyň çempion titulyny saklamak. Ýöne bu geleşik, şeýle-de, onuň toparyň uzakmöhletleýin meýilnamasydygynyň hem bir bölegidigini görkezýär. «Red Bullyň» motor bölümi 2026 ýyl üçin täze düzgünlere laýyk işleýärkä, biz şol möwsümde badalga gözeneginde destiň başynda iň gowy sürüjiniň oturjagyna göz ýetiresimiz geldi» — diýip, «Red Bullyň» baştutany Kristian Horner belledi.

Täze şertnama boýunça Werstappeniň 40 mln ýewrodan 50 mln ýewro çenli hak aljakdygy barada ozal habar berlipdi.