Türkmenistanyň iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärler saýlawçylar bilen duşuşýarlar

Türkmenistanyň iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärler saýlawçylar bilen duşuşýarlar

Şu günler ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine hödürlenen dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär.

Hususan-da, 3-nji martda Mary welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige ýurdumyzyň Agrar partiýasy tarapyndan hödürlenen Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Agajan Bekmyradowyň hem-de dalaşgärlige ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy tarapyndan hödürlenen “Wepaly gurluşyk” hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy Babamyrat Meredowyň, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport merkezinde Balkan welaýatyndan raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine hödürlenen dalaşgär Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň “Awaza” şypahanasynyň baş lukmany, Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputaty Berdimämmet Gurbanowyň, Daşoguz welaýatyndan raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan dalaşgärlige hödürlenen Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap komitetiniň başlygy Maksat Ödeşowyň saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirildi.

Dalaşgärleriň ynanylan wekilleri iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärleriň zähmet ýoly bilen tanyşdyrdylar. Soňra dalaşgärler saýlawçylary öz maksatnamalarynyň esasy ugurlary bilen tanyşdyryp, olary gyzyklandyrýan sowallara jogap berdiler.