Türkmenistanyň iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärler saýlawçylar bilen duşuşýarlar

  • 04.03.2022 16:37
  • 9309
Türkmenistanyň iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärler saýlawçylar bilen duşuşýarlar

Şu günler ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine hödürlenen dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär.

Hususan-da, 3-nji martda Mary welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige ýurdumyzyň Agrar partiýasy tarapyndan hödürlenen Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Agajan Bekmyradowyň hem-de dalaşgärlige ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy tarapyndan hödürlenen “Wepaly gurluşyk” hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy Babamyrat Meredowyň, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport merkezinde Balkan welaýatyndan raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine hödürlenen dalaşgär Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň “Awaza” şypahanasynyň baş lukmany, Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputaty Berdimämmet Gurbanowyň, Daşoguz welaýatyndan raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan dalaşgärlige hödürlenen Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap komitetiniň başlygy Maksat Ödeşowyň saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirildi.

Dalaşgärleriň ynanylan wekilleri iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärleriň zähmet ýoly bilen tanyşdyrdylar. Soňra dalaşgärler saýlawçylary öz maksatnamalarynyň esasy ugurlary bilen tanyşdyryp, olary gyzyklandyrýan sowallara jogap berdiler.


şu gün 15:32
1111

Serdar Berdimuhamedow Ilham Aliýewi Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow azerbaýjanly kärdeşi Ilham Aliýewe Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi. "Sizi hem-de Azerbaýjanyň doganlyk halkyny Siziň ýurduňyzyň Garaşsyzlyk...

şu gün 11:27
11120

Saýlawlaryň ikinji tapgyry: Şu gün Türkiýäniň täze prezidenti belli bolar

Şu gün, 28-nji maýda Türkiýede prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda ses berlişik başlandy. Ýerli wagt bilen 08:00-da (aşg wagty bilen 10:00) 81 welaýatda saýlaw uçastoklary işläp başlady, olar 17:00-a çenli...

şu gün 10:13
4695

Aşgabatda «Merkezi Aziýa — ÝB» formatynda Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň duşuşygy geçirildi

26-njy maýda Türkmenistanyň daşary syýasy edarasynyň binasynda “Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi” formatynda Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty...

şu gün 10:07
2772

Konsullyk meseleleri boýunça türkmen-azerbaýjan geňeşmeleri geçirildi

26-njy maýda Bakuda konsullyk meseleleri boýunça türkmen-azerbaýjan maslahatlaşmalary geçirildi. Oňa Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň daşary syýasy edaralarynyň konsullyk gulluklarynyň ýolbaşçylary gatnaşdy. Bu barada...