Türkmenistan saýlawlary geçirmekde BMG bilen tejribe alyşýar

Türkmenistan saýlawlary geçirmekde BMG bilen tejribe alyşýar

24-nji fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Syýasy we parahatçylyk gurujylyk meseleleri boýunça departamentiniň saýlawlaryň geçirilmeginde ýardam bermek boýunça bölüminiň Direktory Kreýg Jenness bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň çäklerinde türkmen tarapy K.Jennesse şu ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna görülýän taýýarlyklar barada habar berdi hem-de nobatdaky saýlawlara taýýarlygyň çäklerinde bilelikdäki hereketleriň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy. 

BMG-niň bu düzüminiň saýlawlara bilermenlik goldawynyň berilmegi, zerurlyklara baha bermek boýunça missiýalaryň geçirilmegi, şeýle-de saýlawlara gönüden-göni synçylygyň amala aşyrylmagy babatyndaky dünýäniň dürli künjeklerindäki ähmiýetli tejribesi bellenilip geçildi. Şu nukdaýnazardan, türkmen tarapyna bölümiň hususan hem saýlawlara taýýarlyk görmek wagtynda hem-de olaryň geçirilmeginde öňdebaryjy tehnologiýalaryň we innowasion çözgütleriň ornaşdyrylmagy babatyndaky işleriniň iň soňky gazananlary beýan edildi.