Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň dalaşgäri Lebapda duşuşyk geçirdi

Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň dalaşgäri Lebapda duşuşyk geçirdi

24-nji fewralda günüň ikinji ýarymynda Lebap welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň nobatdan daşary III gurultaýynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige hödürlenen “Wepaly gurluşyk” hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy Babamyrat Meredow bilen saýlawçylaryň duşuşygy geçirildi.

Dalaşgäriň ynanylan wekili J.Töräýew bu ýere ýygnananlary B.Meredowyň zähmet ýoly bilen tanyşdyryp, onuň ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynda hem-de dolandyryş edaralarynda dürli wezipelerde işläp, tejribe toplandygyny hem-de ýolbaşçylyk ukybyny görkezendigini belläp, hemmeleri saýlaw gününde işjeňlik görkezmäge çagyrdy.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine hödürlenen dalaşgäre söz berildi. Ol saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan etdi. Şolaryň hatarynda kiçi we orta telekeçiligiň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak, ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, döwlet tarapyndan giň şertleriň döredilmegi arkaly ýokary hilli, ekologik taýdan arassa önümleri öndürmäge ukyply bazar ykdysadyýetini kämilleşdirmek bar.