Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň dalaşgäri Lebapda duşuşyk geçirdi

  • 25.02.2022 09:28
  • 4303
Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň dalaşgäri Lebapda duşuşyk geçirdi

24-nji fewralda günüň ikinji ýarymynda Lebap welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň nobatdan daşary III gurultaýynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige hödürlenen “Wepaly gurluşyk” hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy Babamyrat Meredow bilen saýlawçylaryň duşuşygy geçirildi.

Dalaşgäriň ynanylan wekili J.Töräýew bu ýere ýygnananlary B.Meredowyň zähmet ýoly bilen tanyşdyryp, onuň ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynda hem-de dolandyryş edaralarynda dürli wezipelerde işläp, tejribe toplandygyny hem-de ýolbaşçylyk ukybyny görkezendigini belläp, hemmeleri saýlaw gününde işjeňlik görkezmäge çagyrdy.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine hödürlenen dalaşgäre söz berildi. Ol saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan etdi. Şolaryň hatarynda kiçi we orta telekeçiligiň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak, ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, döwlet tarapyndan giň şertleriň döredilmegi arkaly ýokary hilli, ekologik taýdan arassa önümleri öndürmäge ukyply bazar ykdysadyýetini kämilleşdirmek bar.


şu gün 16:22
2330

Ilham Aliýew Türkmenistanyň wise-premýeri Batyr Atdaýewi kabul etdi

29-njy noýabrda Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň söwda toplumy boýunça wise-premýeri Batyr Atdaýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti kabul etdi. Duşuşygyň barşynda Batyr Atdaýew Ilham Aliýewe Türkmenistanyň...

şu gün 16:11
2586

Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Seulda resmi iş sapary bilen bolýan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar energetika pudagynda...

şu gün 16:06
3448

Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy. Duşuşyga şeýle hem Türkiýäniň daşary işler ministri...

şu gün 08:48
3189

Serdar Berdimuhamedow TÜRKSOÝ guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Baş sekretary Sultan Raýewi kabul etdi. Prezident Serdar Berdimuhamedow Sultan Raýewi bu jogapkärli wezipä saýlanmagy...