Raşid Meredow Moskwada parlamentara hyzmatdaşlyk boýunça gepleşikleri geçirdi

Raşid Meredow Moskwada parlamentara hyzmatdaşlyk boýunça gepleşikleri geçirdi

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Moskwa resmi saparynyň çäklerinde daşary işler ministri R.Meredowyň Russiýanyň Federal ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Halkara işler boýunça komitetiniň başlygy G.Karasin bilen geçirilen duşuşygynyň barşynda parlamentara hyzmatdaşlygy has-da ösdürmegiň we giňeltmegiň derwaýyslygy bellenilip geçildi.

Taraplar 2022-nji ýylyň maýynda Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň geçirilmegi we oňa häzirden taýýarlyk görmek bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

 Bellenilişi ýaly, bu çäre sebitiň ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň arasynda uzak möhletleýin geljek üçin hyzmatdaşlygyň kanunçylyk binýadynyň üpjün edilmegi babatynda dostluk, hyzmatdaşlyk we özara düşünişmek gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagynda aýratyn ähmiýete eýe bolar.