Berdimuhamedow koronawirus bilen kesellän Žirinowskä duýgudaşlyk bildirdi

Berdimuhamedow koronawirus bilen kesellän Žirinowskä duýgudaşlyk bildirdi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Liberal demokratik partiýasynyň başlygy Wladimir Žirinowskä hat iberip, koronawirus ýokanjy bilen kesellän hem-de hassahana ýerleşdirilen rus syýasatçysyna çuňňur duýgudaşlygyny beýan etdi. 

"Özüňize mahsus bolan ruhubelentlik we maksada okgunlylyk bilen häzirki wagtda siz bütin dünýäde görnükli syýasatçy hökmünde giňden tanalýarsyňyz. Bu häsiýetleriňiz size ýarawsyzlygy gysga wagtda ýeňip geçmäge ýardam berjekdigine berk ynanýaryn. Siziň Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen ada mynasyp bolandygyňyzy we biziň öňden gelýän dostumyzdygyňyzy bellemek meniň üçin ýakymlydyr" diýip türkmen Lideri hatynda belledi.

Ýeri gelende aýtsak, Wladimir Wolfowiç Žirinowskä 2017-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanda amala aşyran saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen at berildi.