Berdimuhamedow sebitlerde Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine görülýän taýýarlyklar bilen gyzyklandy

Berdimuhamedow sebitlerde Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine görülýän taýýarlyklar bilen gyzyklandy

8-nji fewralda geçirilen iş maslahatynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleriniň hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewiň hasabatlaryny hem diňledi. Onda, esasan, sebitlerde 11-nji fewralda geçiriljek Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine taýýarlyk görmek bilen bagly alnyp barylýan işlere üns çekildi.

Şeýle-de sebitlerdäki işleriň ýagdaýy, gowaça ekişine taýýarlyk görmegiň barşy, hususan-da, ekin meýdanlaryny möwsüme göwnejaý taýýarlamak, ýerleri sürmek we tekizlemek boýunça görülýän çäreler barada hasabatlar berildi. Türkmen Lideri ýer eýelerine goldaw bermek we oba hojalygyny ösdürmek boýunça mundan beýläk-de maksatnamalaýyn işleriň amala aşyryljakdygyny belläp, bu ugurda Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisinde kabul etmek göz öňünde tutulýan “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda” hem möhüm wezipeleriň ileri tutulýandygyny nygtady.

“Şoňa görä-de, geljek 30 ýyla niýetlenen bu maksatnamanyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşylanda hiç bir zat ünsden düşürilmeli däldir” diýip, döwlet Baştutany aýtdy.