Gyş paslynda bedene haýsy witaminler has zerur?

Gyş paslynda bedene haýsy witaminler has zerur?

Iýmitleniş boýunça hünärmen Holli Zokkolan gyşda - gün şöhlesiniň we ýylylygyň az döwründe adama haýsy witaminleriň has gerekdigi hakynda gürrüň berdi.

Hünärmeniň pikiriçe, ýagtylyk az döwründe adama gün şöhlesinde tebigy ýagdaýda emele gelýän D witamini gerek. Bedende bu witaminiň ýetmezçiliginiň öňüni almak üçin ýagly balyklary, peýnir, ýumurtganyň sarysyny we et iýmeli. Bu iýmitleriň ählisiniň hem düzüminde D witamini bardyr. Olary iýmit goşundysy hökmünde kabul etmek has dogrudyr. Bu witamin immuniteti hemişe güýçli saklamak üçin möhümdir.
Gyşda bedeni C witamini we sink bilen üpjün etmek hem möhümdir we olary, esasan, iýmite goşundy hökmünde kabul etmek maslahat berilýär. Sowuklama garşy göreşmekden we immuniteti güýçlendirmekden başga-da, C witamini dokumalary bejermek üçin möhümdir.