Berdimuhamedow GDA-nyň Prezidentleriniň resmi däl sammitine gatnaşdy

Berdimuhamedow GDA-nyň Prezidentleriniň resmi däl sammitine gatnaşdy

28-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow GDA gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň resmi däl sammitiniň işine gatnaşmak üçin Sankt-Peterburg şäherine bardy. Türkmen döwletiniň Lideri sammitde çykyş edip, şu ýylyň ähmiýetli bolandygyny we ýurtlaryň GDA-nyň döredilmeginiň 30 ýyllygyny mynasyp belländiklerini aýtdy. 

Türkmen döwletiniň Baştutany GDA giňişliginde integrasiýa prosesleriniň möhüm bölegi hökmünde ykdysady we gurluş çäkleriniň sazlaşyklylygyna, hyzmatdaşlygyň we özara hereketleriň ösüşine, kuwwatly innowasiýa düzüjileri bilen önümçiligiň, tehnologik we logistik zynjyrlarynyň kemala getirilmegine esaslanýan ykdysady ulgamy öňe çykardy.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti agza ýurtlary Arkalaşygyň hyzmatdaşlary bilen, hususan-da, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Ýewraziýa ykdysady bileleşigi we Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly Ýewraziýa ugurly sebitleýin ykdysady birleşikler bilen gatnaşyklary güýçlendirmäge çagyrdy. 

COVID-19-yň netijelerine garşy göreşi dowam etmegiň zerurlygyny nygtamak bilen, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ykdysady we söwda gatnaşyklarynyň yzygiderli, çalt depginde dikeldilmeginiň, ulag gatnaşyklarynda çäklendirmeleriň aradan aýrylmagynyň derwaýys ähmiýetini aýtdy.