James Webb orbital teleskopy kosmosa iberildi

James Webb orbital teleskopy kosmosa iberildi

Ariane 5 raketasy James Webb orbital teleskopy bilen Fransuz Gwianasyndaky Kuru kosmodromyndan uçuryldy. Ilkibaşda uçuş 18-nji dekabra meýilleşdirilipdi, ýöne dürli sebäplere görä birnäçe gezek yza süýşürildi diýip, TASS habar berýär.

Soňrak Ariane 5-den teleskoply baş bölegiň aýrylandygy we James Webb-iň orbita çykarylandygy belli boldy.
Şondan soň teleskop dört hepdäniň dowamynda ikinji Lagranž nokadyna, bellenilen ýere tarap hereket eder diýip, Ýewropanyň kosmos agentligi (ÝKA) belleýär. Bu nokat Ýerden Aýa garanda dört esse uzakda, Güne garşy tarapda 1,5 mln km uzaklykda ýerleşýär.
James Webb ABŞ-nyň Aeronawtika we kosmos giňişligini öwrenmek boýunça edarasynyň (NASA), ÝKA-nyň we Kanadanyň kosmos agentliginiň (KKA) bilelikdäki taslamasydyr. SpaceNews amerikan internet portalynyň maglumatlaryna görä, NASA bu taslama 8,8 mlrd dollar, ÝKA raketanyň we uçuşyň bahasy bilen bir hatarda 815 mln dollar, KKA 165 mln dollar maýa goýdy.
Adama Aýda bolmaga mümkinçilik beren “Apollon” maksatnamasynyň ýolbaşçysy Jeýms Uebbiň hormatyna atlandyrylan teleskop orbitada “Habbl” obserwatoriýasynyň ornuny çalşar.
Obserwatoriýada orbita çykarylanlaryň arasynda iň ulusy bolan, 6,5 m diametrli aýna oturdyldy. James Webb Uly partlamadan soň emele gelen Älemde iň gadymy ýyldyzlary we galaktikalary öwrener hem-de ýaşamak üçin oňaýly bolan planetalaryň gözlegi bilen meşgullanar. Onuň ulanylyş möhleti 10 ýyl.