31-nji dekabrda we 1-nji ýanwarda şäher awtobuslarynda gatnaw mugt bolar

31-nji dekabrda we 1-nji ýanwarda şäher awtobuslarynda gatnaw mugt bolar

31-nji dekabrda we 1-nji ýanwarda raýatlarymyz şäher awtobuslarynda mugt gatnadylar. Bu barada Hökümetiň sanly ulgam arkaly 24-nji dekabrda geçirilen mejlisinde türkmen Lideri tabşyryk berdi.

Hususan-da, Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewe 31-nji dekabrda we 1-nji ýanwarda raýatlarymyzyň şäher awtobuslarynda mugt gatnadylmagyny guramak tabşyryldy.

Şeýle hem Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowa aýry-aýry edaralar boýunça zähmet haklarynyň tölenilmegine gözegçilik etmek tabşyryldy. Beýleki döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmegiň, öz önümlerimiziň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmagyň kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişine berk gözegçilik etmek zerurdyr. Nyrhlary emele getirmek we bazarlarymyzy ýokary hilli ýerli önümler bilen bolelin üpjün etmek üçin öz wagtynda zerur çäreleri görmek wajypdyr diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy hem-de bu babatda wise-premýere tabşyryklary berdi.