Ýaponiýada dünýädäki ilkinji elektrik tankeri suwa goýberildi

Ýaponiýada dünýädäki ilkinji elektrik tankeri suwa goýberildi

Ýaponiýanyň gämi gurluşyk kompaniýasy Koa Sangyou dünýädäki ilkinji elektrik tankeri suwa goýberdi. Bu mynasybetli dabara Kagawa prefekturasynyň (Sikoku adasy) gämi ussahanasynda geçirildi diýlip, korporasiýanyň habarynda aýdylýar. Bu barada TASS habar berýär.

Gämi Asahi Tanker kompaniýasynyň sargydy boýunça guruldy we onuň hormatyna “Asahi” diýlip atlandyryldy. Tankeriň uzynlygy 62 m, nebit önümleriniň saklanýan ýeriniň göwrümi 1,28 müň kub metrdir. Ol umumy kuwwaty 3480 KWt bolan litiý-ion batareýalary bilen enjamlaşdyryldy.

Tanker 150-180 km aralygy geçmäge ukyply bolup, doly zarýad almak üçin, takmynan, 10 sagat gerek. Şeýle-de, gämi adatdan daşary ýagdaýlarda ony elektrik çeşmesi hökmünde ulanmaga mümkinçilik berýän ulgamlar bilen üpjün edildi. Mundan başga-da, elektrik hereketlendirijilerinden çykýan yrgyldylar we galmagallar adaty hereketlendirijileriňkiden ep-esli pesdir. Bu hem ekipaž üçin rahatlygy döredýär.  

Indiki ýylyň mart aýyndan “Asahiniň” Tokio aýlagynda uly transumman gämilerini ýangyç bilen doldurmak üçin ulanylmagyna garaşylýar.