Dünýäde ilkinji SMS 121 müň dollara satyldy

Dünýäde ilkinji SMS 121 müň dollara satyldy

Dünýäde ilkinji SMS sişenbe güni Neýi-sýur-Sen (Parižiň etegi) auksionynda 121 müň dollara satyldy. Ol üýtgedip bolmaýan token (NFT) görnüşinde satyldy diýip, TASS Agence France-Presse (AFP) agentligine salgylanyp habar berdi.

Söwda öýüniň saýtynda berlen maglumata görä, «Merry Christmas» (Bagtly Täze ýyl) ýazgyly SMS habarnamasy 1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Vodafone britan aragatnaşyk operatorynyň ýolbaşçysy Riçard Jarwise iberilipdi.

Lot garyşyk stilde akrilden ýerine ýetirilen surat görnüşinde hödürlenildi. Suratda dünýäde ilkinji SMS ýazylan mobil telefony görkezilen.
AFP-nyň maglumatlaryna görä, satuwdan alnan girdeji operator tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlaryň işi boýunça agentligine geçiriler.