Täze ugur: Meşhur eşik brendleri toý köýneklerini öndürip başlady

  • 13.05.2024 16:54
  • 20556
Täze ugur: Meşhur eşik brendleri toý köýneklerini öndürip başlady

Abercrombie & Fitch, Forever 21, Boot Barn, Shein we Lulus ýaly esasy egin-eşik kompaniýalary önümleriniň görnüşlerini köpeldip başladylar diýip, CNN habar berýär.

Toý nysagynda täze ugruň ünsi gymmat we pajarly köýneklerden bahasy amatly  oňaýly we gelşikli görnüşlere geçirýändigi bellendi.
2023-nji ýylda toý köýneginiň ortaça bahasy 2000 dollar bolup, bu köp adam üçin toýy elýetersiz gymmatlyga öwürdi. Meşhur brendleriň täze kolleksiýalar 80 dollardan 270 dollar aralygyndaky köýnekleri hödürleýär, bu ajaýyp toý arzuwyny has köp adam üçin elýeterli edýär.
Bahada elýeterlilikden başga-da, bu brendler amatlylygy we saýlamaga giň mümkinçilikleri hödürleýär. Gelinlikler salonlarda köýnekleri deňäp görmek üçin birnäçe sagatlaryny ýitirip, ýadamagyň deregine, göwnüniň küýsän we býujetine laýyk köýnegi derrew tapyp bilerler.

Önümçilik boýunça hünärmenleriniň pikirine görä, täze ugur, esasanam, ýaşlaryň arasynda täze çatynjalaryň islegleriniň üýtgeýändigini görkezýär: olar indi ykjamlygy, öz aýratynlygyňa görä geýinmekligi ileri tutýarlar we bir gün üçin ummasyz pul sarp etmek islemeýärler.

“Ýaşaýşyň bahasynyň gymmatlamagy ýaşlara täsir etdi we olar indi tygşytly bolmaga ýykgyn edýärler. Meşhur brendleriň amatly toý köýnekleri - olaryň islegine jogap" diýip, WGSN kompaniýasynyň ugurlary seljermek boýunça uly strategi Ellison Ris aýdýar.

Hünärmenler meşhur geýim brendleriniň esasy stilinden daşlaşman, ýaş çatynjalara  modasy adaty toý eşiklerine laýyk gelýän we şahsylaşdyrylan alternatiwany hödürleseler, olaryň toý nysagy bazaryna üstünlikli girip biljekdigine ynanýarlar.

05.05.2024 14:46
3443

Meril Strip Kann festiwalynyň abraýly “Altyn palma şahasyny” alar

Amerikaly aktrisa, üç gezek “Oskar” baýragynyň eýesi Meril Strip 14-25-nji maý aralygynda geçiriljek 77-nji Kann film festiwalynyň hormatly myhmany bolar. Film festiwalynyň açylyşy güni kino sungatyna goşan önjeýli...

29.04.2024 21:37
12812

Iň meşhur moda brendleriniň reýtinginiň lideri üç ýyl bäri üýtgemeýär

Miu Miu fransuz brendi modalar dünýäsinde hökmüni ýörediji derejesini nobatdaky gezek subut etdi. Bu brend Lyst portalynyň wersiýasy boýunça iň meşhur brendleriň sanawynda birinji orny eýeledi. Personal maslahatlar...

20.04.2024 07:06
6167

Dua Lipa, Miýadzaki we Werstappen “Time” tarapyndan iň abraýly adamlaryň TOP-100-lügine goşuldy

“Time” žurnaly 2024-nji ýylyň iň abraýly 100 adamynyň sanawyny hödürledi. Sanaw diýseň özboluşly boldy. Oňa kino, aýdym-saz, sport, žurnalistika, aktiwizm ýaly dürli ugruň wekilleri goşuldy. Kino işgärleriniň arasyndan...

19.04.2024 15:19
2299

Wirtual modelleriň arasynda dünýädäki ilkinji gözellik bäsleşigi geçiriler

Onlaýn platformalaryň biri emeli aň tarapyndan döredilen modelleriň arasynda dünýädäki ilkinji gözellik bäsleşigi üçin ýüztutmalary kabul edip başlady. «Miss emeli aň» adyna dalaşgärleriň daşky görnüşlerine, awtorlarynyň...