Geolog da Winçiniň “Mona Lizasynyň” çekilen ýerini tapdy

  • 14.05.2024 15:32
  • 25118
Geolog da Winçiniň “Mona Lizasynyň” çekilen ýerini tapdy

Italiýaly geolog we utgaşyklylykda Galkynyş eýýamynyň sungaty öwrenijisi Anne Pissorusso Leonardo da Winçiniň meşhur “Mona Liza” eserini çeken ýerini tapyp bilendigini öňe sürdi diýip, The Guardian gazeti ýazýar.

Hünärmen kartinanyň arka fonundaky peýzažy ençeme ýyllap öwrendi we onuň hakyky sebitdigini - Italiýanyň demirgazygyndaky Komo kölüniň kenaryndaky Lekko kommunasynyň şekillendirilendigini tassyklaýar. Hünärmen Da Winçi bu ýerlere, takmynan, 500 ýyl ozal baryp görüpdir diýip belleýär.

"Meňzeşlikleri inkär edip bolmaýar" - diýip, Pissorusso ýeri dogry tanamakda geologiýa bilimindäki tejribesine daýanyp aýdýar.
"Geologlar kartinalara, sungaty öwrenijiler geologiýa seretmeýärler – diýip ol düşündirmegini dowam edýär. - Sungaty öwrenijiler Leonardonyň elmydama hyýalyny ulanandygyny aýdýarlar, ýöne islendik geolog meniň çaklamalarymy tassyklar. Meňzeşlikleri hatda geolog bolmadyk adamlar hem görüp biler".

Ozal käbir hünärmenler Jokondanyň portretiniň Italiýanyň başga ýerinde, mysal üçin Bobbioda ýa-da Aresso-da çekilendigini öňe sürüpdirler. Şeýlelik bilen, 2023-nji ýylda gözlegçiler kartinadaky köpriniň Aresso welaýatynyň bir gurluşyndan göçürilendigini çaklaýardylar. Emma Pissorusso köprüleriň diňe bir ýeriniň meňzeşliginiň ýeterlik däldigini belläp, bu nazaryýeti ret edýär, sebäbi şoňa meňzeş arkaly desgalar Italiýanyň köp ýerinde bar. Pissorussonyň özi sebitiň tebigatyna üns berdi. Onuň sözlerine görä, Lekkodaky gaýalar hek daşyndan ybaratdyr we da Winçi bolsa kartinasynda hut şol daşy suratlandyrypdyr. Şeýle hem, ol kartinada görkezilýän kölüň Bobbioda ýa-da Aressoda däl-de, Lekkoda bardygyny belleýär.
Beýleki hünärmenler Da Winçi öz meşhur eserinde hyýaly we ideallaşdyrylan peýzažy şekillendiripdir diýip pikir edýärler, ýöne Pissorusso suratkeşiň hemişe okuwçylaryna tebigaty takyk suratlandyrmagy öwredendigini aýdyp, olaryň pikiri  bilen ylalaşmaýar.


düýn 21:20
7584

NASA Ýewropanyň iň jikme-jik suratlaryny ýaýratdy

Ýupiteriň buzly "aýy" bolan Ýewropanyň iň jikme-jik suratlary çap edildi. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda “Ýunona” kosmiki gämisi tarapyndan düşürilen suratlar alymlara astynda suwuk suw bar diýip hasaplanýan emeli...

düýn 21:13
12449

Geografiýa mugallymy öz bagyndan ýüzi syrly gadymy dildäki ýazgyly daş tapdy

Beýik Britaniýanyň Kowentri şäherinden 55 ýaşly geografiýa mugallymy Grem Senýor öz bagyndan uly bolmadyk gönüburçly daş tapdy. Artefaktyň ýüzünde  gadymy keltleriň ogam elipbiýinde oýulyp ýazylan ýazgy bar. Senýor...

23.05.2024 13:21
13033

Hytaýda ýaşy 1800 ýyl bolan otagly we penjireli üç sany kaşaň gubur tapyldy

Arheologlar Şandun welaýatynda dizaýny boýunça ýaşaýyş jaýlaryna meňzeýän ýaşy 1800 ýyl bolan gubury tapdylar. Hytaýyň Sosial ylymlar akademiýasynyň Arheologiýa institutynyň berýän habaryna görä, Han döwrüne (b...

22.05.2024 11:02
8750

Neuralink kompaniýasy ikinji adama çip oturtmak üçin ygtyýarnama aldy

Ilon Maskyň Neuralink kompaniýasy öz çibini ikinji hassa implantasiýa etmek (oturtmak) üçin FDA ygtyýarnamasyny aldy. Bu barada ixbt.com habar berýär. Operasiýa iýun aýyna meýilleşdirilýär, şu ýylyň ahyryna çenli...