Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Kazana bardy

  • 16.05.2024 07:21
  • 22080
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Kazana bardy

15-nji maýda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Kazanda “Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum” XV halkara ykdysady forumynyň çärelerine gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş sapary bilen bardy.

 

Türkmenistanyň, Russiýa Federasiýasynyň we Tatarystan Respublikasynyň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Kazan şäheriniň Gabdulla Tukaý adyndaky Halkara howa menzilinde Gurbanguly Berdimuhamedowa duz-çörek, çak-çak tatar milli tagamy hödürlenildi hem-de gül dessesi gowşuryldy.
Howa menzilinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanow we beýleki resmi adamlar mähirli garşyladylar.
“Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum” XV halkara ykdysady forumy 14-19-njy maý aralygynda geçirilýär. 15-nji maýda forumyň esasy maksatnamasy başlandy.
Düýn Kazandaky Kremlde Tatarystanyň Baştutany bilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň duşuşygy geçirildi.


şu gün 03:10
452

Aşgabadyň gününde Çoganlyda 136 sany iki gatly ýaşaýyş jaýlary açylar

Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli täze desgalaryň we binalaryň açylyş dabaralaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow 17-nji maýda geçirilen Hökümet mejlisinde habar berdi. Hususan...

şu gün 03:01
209

Aşgabadyň gününe bagyşlanan sergä 160-dan gowrak ýerli we daşary ýurtly kompaniýalary gatnaşar

24–25-nji maýda geçiriljek «Ak şäherim Aşgabat» atly ХХIII  köpugurly halkara sergisine 160-dan gowrak ýerli we daşary ýurtly kompaniýalaryň, kärhanalaryň, hususy telekeçileriň we işewürleriň gatnaşmagy meýilleşdirilýär...

şu gün 02:54
180

Türkmenistanda Döwlet ýer kadastryny sanlylaşdyrmak boýunça işler dowam edýär

Türkmenistanda Döwlet ýer kadastryny sanly ulgamyň kömegi bilen alyp barmak boýunça degişli çäreler görülýär. Munuň özi ýer serişdeleriniň rejeli we netijeli peýdalanylyşyna, şeýle hem oba hojalyk ekinleriniň ekilýän...

şu gün 01:58
1497

Serdar Berdimuhamedow «Wozroždeniýe» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony kabul etdi

17-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow «Wozroždeniýe» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony kabul etdi. Bu kompaniýa Aşgabatda açylan “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çäklerinde rejeleýiş...