Türkmenistanda döwlet mekdebe çenli çagalar edaralaryna çagalary kabul etmegiň tertibi tassyklanyldy

  • 14.05.2024 15:10
  • 21568
Türkmenistanda döwlet mekdebe çenli çagalar edaralaryna çagalary kabul etmegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanda döwlet mekdebe çenli çagalar edaralaryna çagalary kabul etmegiň we ondan çykarmagyň, şeýle hem çagany bir çagalar edarasyndan beýleki çagalar edarasyna geçirmegiň tertibi tasyklanyldy. Degişli Tertip Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň hukuk maglumatlar merkezinde çap edildi.

Tertipde şular kesgitlenilýär:

  • mekdebe çenli çagalar edaralaryna ýollaýyş hatyny bermek boýunça iş toparynyň düzümi we wezipe borçlary;
  • çaganyň ata-enesiniň ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlaryň ýüz tutmalaryna garamagyň we mekdebe çenli çagalar edaralaryna Ýollaýyş hatyny bermegiň tertibi.

Tertipde bellenilişi ýaly, ata-eneler ýazgyda durýan ýerine garamazdan çagalaryny öz ýaşaýan ýa-da işleýän ýeriniň golaýynda ýerleşýän mekdebe çenli çagalar edaralaryna ýerleşdirmäge hukuklary bardyr.
Tertipde şeýle hem çagany mekdebe çenli çagalar edaralaryna ýerleşdirmek üçin Ýollaýyş hatyny almak üçin gerekli resminamalaryň sanawy getirilýär.
Tertibiň doly tekstini şu salgydan okap bilersiňiz.


şu gün 11:36
10

Türkmenistanyň DIM-de Latwiýanyň Ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

21-nji maýda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow bilen Latwiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Daşkent ş.) Reýnis Trokşanyň arasynda duşuşyk...

şu gün 11:33
16

Türkmenistanyň DIM-inde GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşyk geçirildi

21-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde GDA-nyň Baş sekretary Sergeý Lebedew bilen duşuşyk geçirildi. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, S.Lebedew 24-nji maýda Aşgabat şäherinde geçiriljek...

düýn 11:50
11402

Gurbanguly Berdimuhamedow Rustam Minnihanow bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

20-nji maýda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanowyň arasynda telefon...

düýn 11:23
6693

Serdar Berdimuhamedow galla oragynda ähli düzümleriň sazlaşykly işini üpjün etmegi tabşyrdy

20-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...