Türkmenistanyň Demokratik partiýasy 30 ýyllyk ýubileýini belleýär

Türkmenistanyň Demokratik partiýasy 30 ýyllyk ýubileýini belleýär

1991-nji ýylyň 16-njy dekabrynda döredilen Türkmenistanyň Demokratik partiýasy 30 ýyllyk ýubileýini belleýär. Şu mynasybetli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow partiýanyň agzalaryna Gutlag iberdi.

«Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň yglan edilmeginiň yzysüre — 1991-nji ýylyň 16-njy dekabrynda döredilen Türkmenistanyň Demokratik partiýasy özygtyýarly ösüş ýoluna düşen ýurdumyzda ilkinji we täsirli syýasy gurama hökmünde orta çykdy. Bu gün bu partiýa ýurdumyzyň kanunçylyk, hukuk esaslarynyň döredilmeginde, aňyýet ulgamynyň ösdürilmeginde, halkara gatnaşyklaryň syýasy taýdan esaslandyrylmagynda möhüm orun eýeläp gelýär» diýlip, Gutlagda bellenilýär. Nygtalyşy ýaly, ýurdumyzda durmuş-ykdysady ösüşlerde ýetilýän sepgitler, ösüş maksatnamalaryny ýerine ýetirmekde gazanylýan üstünlikler döwlet bilen halkyň arasyndaky jebisligiň netijesidir.

Türkmen Lideri Gutlagynyň ahyrynda: «Jemgyýetçilik bilen syýasy-guramaçylyk, köpçülikleýin-düşündiriş, wagyz-nesihat işini alyp barmakda otuz ýyllyk ösüş ýolunda baý tejribe toplan Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň mundan beýläk hem öň hatarlarda boljakdygyna ynanýaryn» diýmek bilen, Demokratik partiýanyň işgärlerine we agzalaryna geljekde-de alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.