Berdimuhamedow nebit-gaz senagaty işgärlerini, geologlary hünär baýramçylyklary bilen gutlady

Berdimuhamedow nebit-gaz senagaty işgärlerini, geologlary hünär baýramçylyklary bilen gutlady

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli Gutlag iberdi. Onda: «Bilşiňiz ýaly, nebitgaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk pudagydyr. Ýurdumyzyň mineral-çig mal serişdeler binýady, kuwwatly ýangyç-energetika senagaty we energiýa-ulag üpjünçilik ulgamlary Türkmenistany kuwwatly döwlete öwürýär. Şoňa görä-de, bu pudak ýurdumyzy ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan möhüm ugry bolmagynda galýar» diýlip nygtalýar.

«Garaşsyzlyk ýyllary içinde nebitgaz pudagynda ylmyň we tehnikanyň soňky gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmak bilen, öňde goýlan wezipeleriň durmuşa geçirilmegi berkarar döwletimiziň ykdysady taýdan ösmegine önjeýli goşant boldy. Häzirki wagtda-da pudakda täze önümçilikleri döretmek, hereket edýän desgalary toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak hem-de kämil tehnologiýalary we ýokary netijeli enjamlary ornaşdyrmak işleri giň gerimde alnyp barylýar» diýmek bilen, türkmen Lideri Gutlagynda nebitgaz senagatynda öňde goýlan wezipeler, geljekde durmuşa geçirilmeli taslamalaryň köpdügini, pudagyň işgärleriniň «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasynda» bellenen ähli wezipelere abraý bilen hötde geljekdiklerine berk ynanýandygyny beýan etdi.