«Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň maliýe meseleleri hakynda» Karara gol çekildi

«Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň maliýe meseleleri hakynda» Karara gol çekildi

10-njy dekabrda geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti “Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň maliýe meseleleri hakynda” Karara gol çekdi.

“Diplomatik gulluk hakynda”, “Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň statusy hakynda” we “Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsullyk edaralary hakynda” Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda kabul edilen bu resminama Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň işini kämilleşdirmäge, olaryň öz üstüne ýüklenen wezipelerini netijeli ýerine ýetirmegini üpjün etmäge gönükdirilendir.