Beýik Britaniýa geljegiň uçaryny görkezdi

Beýik Britaniýa geljegiň uçaryny görkezdi

Aerokosmos tehnologiýalar institutynyň alymlary Beýik Britaniýanyň hökümetiniň goldaw bermeginde awiasiýanyň geljegini kesgitläp biljek uçary döretdiler. Hünärmenler planeta üçin zyýansyz bolan wodorod ýangyjynda işleýän ýolagçy uçarynyň taslamasyny görkezdiler. Bu barada Bloomberg agentligi habar berýär diýip, Day.Az belleýär.

Uçar täjirçilik uçuşlaryndan kömürturşy gazynyň zyňyndylarynyň azaldylmagyny göz öňünde tutýan FlyZero konsepsiýasynyň çäginde işlenip düzüldi – bu maksatnamanyň durmuşa geçirilmegi üçin britan häkimiýetleri 15 mln funt sterling bölüp berdiler. Hünärmenler wodorody öňde goýlan wezipeler üçin geljegi uly serişdeleriň biri hasaplaýarlar.

Görkezilen awialaýner orta göwrümli bolup, onuň ganatynyň gerimi 54 metre ýetýär, bu Boeing 767 bilen deňeşdirilende uly bolup, Boeing 787-ä garanyňda kiçidir. Model iki sany turbowentilýator hereketlendirijisi hem-de guýrugynda we fýuzelýažyň öňdäki böleginde wodorod saklamak üçin kriogen baklary bilen üpjün edildi. Olarda ýangyç Selsiý boýunça minus 250 gradus temperaturada saklanar.

Hünärmenler uçaryň reaktiw hereketlendirijili uçarlaryňky ýaly tizlik we rahatlyk bilen Londondan San-Fransisko 279 ýolagçyny gatnadyp biljekdigini aýdýarlar. Ýöne wodorody bortda saklamak has kyn we gymmat bolýar, şeýle-de zerur infrastrukturany döretmek we howa menzillerini täze ýangyç guýujy stansiýalar bilen üpjün etmek üçin birnäçe ýyl gerek bolýar.

Awiasiýa pudagy dünýä jemgyýetçiliginiň dekarbonlaşdyrmak boýunça meýilnamalary ýerine ýetirmäge synanyşmagy sebäpli basyş astyndadyr. Käbir kompaniýalar bug gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmagyň başga usullaryna ýüzlenýärler – uçarlary işlenen ýagyň we kerosiniň esasyndaky bioýangyç bilen doldurýarlar, şeýle-de elektrik hereketlendirijili ulaglary döredýärler. Ýöne bu tehnologiýalar we akkumulýatorlaryň agramy kiçiräk laýnerler we gysga aralyga uçýan howa taksileri bilen çäklenmäge mümkinçilik berýär.