Italiýa bilen Fransiýa täze taryhy şertnama baglaşdylar

Italiýa bilen Fransiýa täze taryhy şertnama baglaşdylar

Ýakynda Italiýa bilen Fransiýa täze taryhy şertnama baglaşdylar. Oňa laýyklykda, iki ýurt tarapyndan köp sanly bilelikdäki başlangyçlara badalga berler, şeýle hem ýurtlaryň wekilleri biri-biriniň Ministrler Kabinetiniň Mejlislerine gatnaşarlar. Bu barada JPost-a salgylanyp, cursorinfo.co.il habar berýär.

"Gol çekilen fransuz-italýan şertnamasy iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklarda möhüm ädimdir we birnäçe ugurda has ýakyn hyzmatdaşlygyň başlangyjy bolar" diýip, Italiýanyň premýer-ministri Mario Dragi aýtdy.

Dragi Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makron bilen söhbetdeşlikde iki ýurduň energiýa we tehnologiýa, şeýle hem gözleg we innowasiýa ugurlarynda “hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerine” başlajakdygyny aýtdy. Şeýle hem, ol Italiýanyň ministriniň çärýekde azyndan bir gezek Fransiýanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisine gatnaşjakdygyny we fransuz ministriniň hem şeýtjekdigini belledi.

“Gol çeken ösen hyzmatdaşlyk şertnamamyz iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklardaky taryhy pursady alamatlandyrýar. Fransiýa bilen Italiýa diplomatik, söwda, syýasy we medeni gatnaşyklary has-da güýçlendirýär"-diýip, Dragi nygtady.