Günorta Koreýada dünýäde ilkinji ýüzýän şäheriň prototipi gurlar

Günorta Koreýada dünýäde ilkinji ýüzýän şäheriň prototipi gurlar

Günorta Koreýanyň Pusan şäheriniň hökümeti, BMG-niň Habitat maksatnamasy we OCEANIX dünýäde ilkinji durnukly ýüzýän şäheriň prototipini gurmak barada şertnama baglaşdylar. Muny Birleşen Milletler Guramasynyň ilatly nokatlar boýunça maksatnamasynyň (UN-Habitat) we OCEANIX-iň beýanatyna salgylanyp, rossaprimavera.ru habar berdi.

BIG Oceanix atly ýüzýän şäher “Bjarke Ingels Group” halkara arhitektura firmasynyň çyzgysy esasynda gurlar. Ol ilkinji gezek 2019-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ýüzýän şäherler boýunça ýokary derejeli Tegelek stolunda hödürlenipdi.

Ýüzýän şäher deňiz bilen ýokary göterilýän we suw basmadan goragly, doly integrirlenen nol galyndyly ulgamlary arkaly öz iýmitini, energiýasyny we süýji suwuny öndürip bilýän infrastruktura hökmünde göz öňünde tutulýar. Durnukly ýüzýän şäher konsepsiýasy kenarýaka şäherlerde okeanyň derejesiniň ýokarlanmagyna jogap hökmünde işlenip düzüldi.

“Suw bilen söweşmegiň ýerine, geliň, onuň bilen sazlaşykly ýaşamagy öwreneliň. Ýüzýän şäher konsepsiýasy bilen tebigy çözgütleri taýýarlamaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we Pusan - prototipi gurmak üçin iň amatly saýlawdyr" diýip, BMG-niň Habibat maksatnamasynyň ýerine ýetiriji direktory Maýmuna Mohd Şarif belleýär.