Fransiýanyň hökümeti ýurtda syýahatçylygy ösdürmek üçin 1,9 mlrd ýewro bölüp berer

Fransiýanyň hökümeti ýurtda syýahatçylygy ösdürmek üçin 1,9 mlrd ýewro bölüp berer

Fransiýanyň hökümeti respublikada syýahatçylyk pudagynyň ösüşi üçin 1,9 mlrd ýewro bölüp berer. Bu barada ýurduň premýer-ministri Žan Kastekse salgylanyp, France Info radio stansiýasy habar berýär. Muny TASS ýetirýär.

Endr we Luara departamentine sapary wagtynda Kasteks “daşary ýurtly syýahatçylaryň kem-kemden ýurda gaýdyp gelýändigini” aýtdy. Şol bir wagtyň özünde, ol syýahatçylyk pudagynyň goldawa mätäçdigini belledi. “Men döwrebaplaşdyryş maýa goýumlaryna üns bermelidigine ynanýaryn”. 

Radio stansiýasynyň habar bermegine görä, Kasteks tarapyndan hödürlenen, 10 ýyllyk üçin niýetlenen meýilnama, hususan-da, syýahatçylyk bilen baglanyşykly kiçi we orta kärhanalara döwrebaplaşdyryş üçin karz görnüşinde 750 mln ýewronyň bölünip berilmegini göz öňünde tutýar. Mundan başga-da, hökümet infrastruktura taslamalaryna, sanly pudakdaky meýilnamalara, şeýle-de medeni mirasy ösdürjek taslamalara goldaw berer. Meýilnama syýahatçylyk pudagy üçin ýokary hünärli işgärleri taýýarlamagy hem göz öňünde tutýar.