Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş banky bilen hyzmatdaşlygyň ugurlary maslahatlaşyldy

Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş banky bilen hyzmatdaşlygyň ugurlary maslahatlaşyldy

19-njy noýabrda Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň (ÝTÖB) Merkezi Aziýa boýunça dolandyryjy direktory Žužanna Hargitainiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen onlaýn duşuşyk geçirildi. Oňa türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygy G.Müşşikow hem-de Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew gatnaşdylar.

Işjeň gepleşikleriň barşynda taraplar Türkmenistanyň karz-maliýe edaralarynyň, hususy pudagynyň Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş banky bilen alyp barýan özara bähbitli hyzmatdaşlygynyň birnäçe ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Türkmen tarapy ekologiýa düzüjileriniň nazarda tutulmagy bilen, energetika we ulag pudaklarynda, ýeňil senagatda, kiçi we orta telekeçiligi goldamakda gatnaşyklaryň ösdürilmegi arkaly ÝTÖB bilen giň gerimli hyzmatdaşlygyň has-da işjeňleşdirilmeginiň derwaýyslygyny nygtady.

Şunlukda, ÝTÖB-nyň Merkezi Aziýa boýunça wekili, Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň Türkmenistan boýunça 2019-2024-nji ýyllar üçin Ýurt strategiýasyna laýyklykda, türkmen tarapyna geljekde-de degişli goldawlary bermäge taýýarlygyny tassyklamak bilen, bu ugurda bilelikde durmuşa geçirmek üçin ähmiýetli mümkinçilikleriň bardygyny nygtady.