Babadaýhan etrabyndaky täze dokma toplumy açylmaga taýýar edildi

Babadaýhan etrabyndaky täze dokma toplumy açylmaga taýýar edildi

Häzirki günlerde Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynda gurlan täze dokma toplumynyň açylyş dabarasyna taýýarlyk görülýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow 15-nji noýabrda geçirilen iş maslahatynda hasabat berip, onuň medeni maksatnamasynyň degişli düzümler bilen bilelikde işlenip taýýarlanylandygyny aýtdy.

Türkmen Lideri hasabaty diňläp, soňky ýyllarda ýurdumyzda gaýtadan işleýän pudagyň okgunly ösdürilýändigini, eksport ugurly önümçiligiň artdyrylýandygyny belläp, Babadaýhan etrabynda gurlan dokma toplumynyň açylyş dabarasyna hemmetaraplaýyn taýýarlyk görülmelidigine ünsi çekdi.

Döwlet Baştutany bu kärhananyň doly güýjünde işledilmegi bilen bagly meseleleriň wajypdygyny nygtap, onuň Diýarymyzda öndürilýän pagtany gaýtadan işlemekde hem-de senagatyň bu pudagynyň kuwwatyny artdyrmakda, täze iş orunlaryny döretmekde, bu ýerde zähmet çekjek hünärmenleriň hünär derejesini kämilleşdirmekde wajyp ähmiýete eýe boljakdygyny belläp, wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.