12-nji dekabrda Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň jemleýji maslahaty geçiriler

12-nji dekabrda Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň jemleýji maslahaty geçiriler

12-nji dekabrda bellenilýän Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanda ýokary derejeli halkara maslahat geçiriler. Ol BMG-niň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça degişli Kararnamasy arkaly «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň esasy wakalarynyň jemlenmesine öwrüler. Bu barada 15-nji noýabrda geçirilen iş maslahatynda wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow habar berdi.

Belli bolşy ýaly, şu ýylyň dowamynda ýurdumyzda we daşary döwletlerde birnäçe çäreler geçirildi. Şolar Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň we milli Liderimiziň halkara giňişlikdäki belent abraýynyň ykrarnamasyna öwrüldi. Häzir meýilleşdirilen halkara maslahatyň maksatnamasy işlenip taýýarlanylýar hem-de onda kabul ediljek resminamalar degişli taraplar bilen ylalaşylýar. Olar ýakyn wagtda döwlet Baştutanynyň garamagyna hödürlener.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şanly sene mynasybetli geçiriljek halkara maslahatyň ähmiýetini belledi we wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna bu forumy, umuman, ähli baýramçylyk çärelerini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tabşyrdy.