Türkmen-awstriýa haryt dolanyşygy 2021-nji ýylda 34% ýokarlandy

Türkmen-awstriýa haryt dolanyşygy  2021-nji ýylda 34% ýokarlandy

2021-nji ýylyň 6 aýynda Türkmenistan bilen Awstriýanyň özara haryt dolanyşygy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 34% ýokarlandy. Bu maglumatlary Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Aşgabatda awstriýaly kärdeşi Mihael Linhart bilen duşuşygynda habar berdi diýip, orient.tm belleýär.

«Pandemiýa garamazdan, ikitaraplaýyn söwda 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende 2020-nji ýylda 2,5 esse artdy. Bu biziň statistik maglumatlarymyza görädir. Şol bir wagtda, Awstriýanyň şu ýylyň alty aýynyň statistikasyna görä, Türkmenistan bilen söwda 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 34% ýokarlandy» - diýip türkmen diplomaty belledi.

Türkmen daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Awstriýanyň kompaniýalarynyň Türkmenistandaky ykdysady taslamalara işjeň gatnaşýandygyny belläp, senagat, logistika, syýahatçylyk, sanly tehnologiýalar, söwda we saglygy goraýyş ýaly ugurlarda ägirt uly mümkinçilikleriň bardygyna ünsi çekdi.

«Bu ugurlarda ýurtlarymyzyň hususy kompaniýalarynyň arasyndaky aragatnaşyklary ösdürmegi möhüm hasaplaýarys» - diýip, R.Meredow bu babatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Wenadaky edarasynyň tagallalaryny ýatlady.

Türkmen tarapy indiki ýyla meýilleşdirilen Türkmen-awstriýa toparynyň nobatdaky mejlisini Aşgabatda geçirmegi teklip etdi.