Türkmen-awstriýa haryt dolanyşygy 2021-nji ýylda 34% ýokarlandy

  • 10.11.2021 13:52
  • 2404
Türkmen-awstriýa haryt dolanyşygy  2021-nji ýylda 34% ýokarlandy

2021-nji ýylyň 6 aýynda Türkmenistan bilen Awstriýanyň özara haryt dolanyşygy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 34% ýokarlandy. Bu maglumatlary Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Aşgabatda awstriýaly kärdeşi Mihael Linhart bilen duşuşygynda habar berdi diýip, orient.tm belleýär.

«Pandemiýa garamazdan, ikitaraplaýyn söwda 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende 2020-nji ýylda 2,5 esse artdy. Bu biziň statistik maglumatlarymyza görädir. Şol bir wagtda, Awstriýanyň şu ýylyň alty aýynyň statistikasyna görä, Türkmenistan bilen söwda 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 34% ýokarlandy» - diýip türkmen diplomaty belledi.

Türkmen daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Awstriýanyň kompaniýalarynyň Türkmenistandaky ykdysady taslamalara işjeň gatnaşýandygyny belläp, senagat, logistika, syýahatçylyk, sanly tehnologiýalar, söwda we saglygy goraýyş ýaly ugurlarda ägirt uly mümkinçilikleriň bardygyna ünsi çekdi.

«Bu ugurlarda ýurtlarymyzyň hususy kompaniýalarynyň arasyndaky aragatnaşyklary ösdürmegi möhüm hasaplaýarys» - diýip, R.Meredow bu babatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Wenadaky edarasynyň tagallalaryny ýatlady.

Türkmen tarapy indiki ýyla meýilleşdirilen Türkmen-awstriýa toparynyň nobatdaky mejlisini Aşgabatda geçirmegi teklip etdi.


şu gün 17:02
44

Moskwada Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň DIM-iniň ýolbaşçylary duşuşar

6-njy dekabrda Russiýa Federasiýasynyň paýtagtynda Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow türkmen kärdeşi Raşid Meredowy kabul eder. Russiýanyň daşary syýasat edarasynyň resmi wekili Mariýa...

şu gün 16:26
97

Türkmenistan 2022-nji ýylda Gazagystan bilen haryt dolanyşygyny 130% artdyrdy

Türkmenistan bilen Gazagystanyň özara haryt dolanyşygy 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda 128,1% artyp, 328,2 mln dollara barabar boldy. Finpom.kz portalynyň habar...

şu gün 08:55
2492

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň energetika ministrini kabul etdi

30-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň energetika ministri Ali Akbar Mehrabiany kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljekki ugurlary ara...

29.11.2022 16:22
15288

Ilham Aliýew Türkmenistanyň wise-premýeri Batyr Atdaýewi kabul etdi

29-njy noýabrda Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň söwda toplumy boýunça wise-premýeri Batyr Atdaýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti kabul etdi. Duşuşygyň barşynda Batyr Atdaýew Ilham Aliýewe Türkmenistanyň...