Merkezi Aziýanyň we Koreýanyň baş diplomatlary Duşanbede duşuşarlar

Merkezi Aziýanyň we Koreýanyň baş diplomatlary Duşanbede duşuşarlar

5-nji noýabrda Duşanbe şäherinde gatnaşyjy ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde şu ýylyň 30-njy noýabrynda geçirilmegi meýilleşdirilýän 14-nji «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk forumyna taýýarlyk görmegiň çäklerinde gibrid görnüşde duşuşyk geçirildi. Onda daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Türkmenistana wekilçilik etdi.

Nobatdaky mejlisiň çäklerinde diplomatlar «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk forumynyň daşary işler ministrleriniň 13-nji mejlisiniň jemleýji resminamalarynyň durmuşa geçirilişini ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan-da, çärä gatnaşyjylar ministrleriň duşuşygynyň jemleri boýunça kabul ediljek Bilelikdäki Beýannamanyň hem-de Kätipligiň 2022-nji ýyl üçin Iş meýilnamasynyň taslamalaryna garadylar.

Mejlisiň çäklerinde şeýle-de ýurtlaryň arasynda köpugurly we uzak möhletleýin syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek, işewürler toparlarynyň arasynda netijeli gatnaşyklary ýola goýmak bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.