Di Kaprio dünýä liderlerini adamzady halas etmäge çagyrdy

Di Kaprio dünýä liderlerini adamzady halas etmäge çagyrdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio BMG-niň klimat boýunça sammiti geçirilýän Glazgo şäherine gelip, oňa gatnaşýan dünýä liderlerini adamzady halas etmek üçin hereket etmäge çagyrdy. Ol şeýle çagyryşy özüniň Twitter sahypasynda ýazdy diýip, cursorinfo.co.il ýazdy.

“Men Antoniu Guterriş bilen COP26-nyň ýolbaşçylaryndan klimat meselesi boýunça aýgytly çäre görmegini, geljegimizi goramagyny we adamzady halas etmegini soraýaryn..." diýip, aktýor öz ýazgysynda şeýle haýyş bilen ozal hem ýüz tutandygyny Guterrişe ýatlatdy.

Leonardo Di Kaprionyň howanyň üýtgemegine garşy göreşdäki işjeňligini aýratyn bellemek gerek. Mundan ozal ol COP26 konferensiýasyna 2-nji noýabrda hem  gatnaşypdy. Şu ýylyň başynda bolsa ol ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýdene açyk hat ýazyp, howanyň ýagdaýy bilen bagly meselelere üns bermegini we oňa garşy göreşmegini isledi.