iPhone we Apple Watch heläkçilik ýüze çykanda awtomatik kömek jaňy funksiýasyna eýe bolar

iPhone we Apple Watch heläkçilik ýüze çykanda awtomatik kömek jaňy funksiýasyna eýe bolar

Insaýder Apple kompaniýasynyň iPhone smartfonlaryna we Apple Watch sagatlaryna eýesiniň heläkçilige uçrandygyny anyklamaga we awtomatik usulda 911-e jaň etmäge mümkinçilik berýän täze funksiýany goşmagy meýilleşdirýändigini habar berdi. Bu barada ferra.ru belleýär.

Insaýderiň aýtmagyna görä, heläkçiligi anyklaýjy funksiýa 2022-nji ýylda işe giriziler. Gurluşlaryň programma üpjünçiligi “awtomobil heläkçiligi ýüze çykan ýagdaýynda anyklamak” üçin iPhone-iň we Apple Watch-yň datçiklerini, şol sanda akselerometr ulanar. Apple-iň “akylly” sagatlarynda eýýäm birnäçe ýyl bäri gurluşyň eýesiniň duýdansyz ýykylan ýagdaýynda 911 belgä awtomatik jaňy işjeňleşdirýän funksiýa hereket edýär.  

Çeşme kompaniýanyň bu funksiýany geçen ýyl iPhone we Apple Watch ulanyjylarynyň näbelli hökmünde paýlaşan maglumatlaryny ýygnap, synagdan geçirendigini habar berýär. Görnüşi ýaly, bu gurluşlar eýýäm 10 milliondan gowrak ulag çaknyşygyny anykladylar. 50 müň hadysada gyssagly kömek gulluklary çagyryldy. 

Çeşmäniň habar bermegine görä, täze tehnologiýanyň peýda boljak senesi yza süýşürilip bilner ýa-da kompaniýa olary işe girizmekden ýüz öwrüp hem biler.