Saud Arabystany çölde awtomobilsiz geljegiň şäherini gurmaga başlady

Saud Arabystany çölde awtomobilsiz geljegiň şäherini gurmaga başlady

Saud Arabystany geljegiň innowasion şäheri Neomyň gurluşygyna başlady. Çölde megaşäheri döretmek taslamasy barada heniz 2017-nji ýylda belli boldy. Häzirki wagtda gurluşykçylar tunnel çekip başladylar diýip, Bloomberg agentligi habar berýär. Taslamanyň bahasy 500 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar. Şäher Gyzyl deňziň kenaryndan Tabuk şäherine çenli 170 kilometre uzamaly.

“Şäheri meýilnamalaşdyrmak we gurmak üçin zerur işleriň hatda 1%-i hem heniz tamamlanmady” – diýip, taslamanyň ýolbaşçysy Nazmi an-Nasr agentlige gürrüň berdi. Ol gurluşyk meýilnamalarynyň entek işlenip düzülýändigini aýtdy. Şeýle-de bolsa, desgada eýýäm 1500-den gowrak gurluşykçy işleýär we ýaşaýar diýip, secretmag.ru belleýär.

170 kilometrlik megapolisi birbada iki tarapyndan gurup başlamak meýilleşdirilýär. Agentligiň belleýşi ýaly, Saud Arabystanynyň mirasdüşer şazadasy Muhammed bin Salman Gyzyl deňziň demirgazyk-günbatar kenaryndaky sebiti hakyky tehnologiýa merkezine öwürmek isleýär. Bu sebitde ýokary tehnologiýalaryň we daşary ýurt maýa goýumlaryny artdyrmagyň hasabyna çig mal ykdysadyýetinden ýüz öwrüler.

Şäherde awtomobiller we şosse bolmaz. Ol ýerde şahsy ulaglaryň deregine ýokary tizlikli ýerasty ulag ulgamyny gurmak meýilleşdirilýär. Onuň kömegi bilen 170 kilometri 20 minutda geçmek bolar. Ol gaýtadan dikeldilýän çeşmelerden energiýa alar.

Neom ady Neo (“täze”) bölegini we “mustakbal” (“geljek”) arap sözüniň birinji harpyny öz içine alýar. Şäher 1 mln adamyň ýaşamagy üçin niýetlenendir. Häkimiýetler bu ýerde ilkinji ýaşaýjylary ýerleşdirip, eýýäm 2024-nji ýyldan syýahatçylary kabul edip başlamak isleýärler.