Meta Platforms kompaniýasy öň kameraly akylly sagat çykarar

Meta Platforms kompaniýasy öň kameraly akylly sagat çykarar

Öň Facebook diýlip atlandyrylan Meta Platforms kompaniýasy öň kameraly we burçlary tegelek ekranly akylly sagady işläp taýýarlaýar. IPhone üçin niýetlenilen programmalaryň birinde bu akylly sagatlaryň suratyna gabat gelindi diýip, Bloomberg habar berýär.

Suratda gönüburçly korpusdaky tegelek burçly sagat görkezilýär. Ekranyň aşagynda smartfonlaryňky ýaly kamera, sag tarapynda bolsa enjam dolandyryş düwmesi bar. Bu surat öňki Facebook-yň Ray-Ban bilen hyzmatdaşlykda çykaran akylly äýneklerini dolandyrmak üçin niýetlenilen programmasyndan tapyldy. Wideo aragatnaşyk üçin niýetlenilen kamera bu akylly sagady Apple-iň we Samsung-yň kamerasyz önümleriniň ýanynda has özüne çekiji görkezýär.

Bloomberg-iň habaryna görä, Meta ilkinji akylly sagadyny 2022-nji ýyldan başlap çykarmagy meýilleşdirýärdi, ýöne wagty kesgitlemek barada gutarnykly karar entek kabul edilmedi. Kompaniýa önümiň üç wersiýasynyň üstünde işleýär, olaryň hersiniň dürli senede çykarylmagyna garaşylýar. Ozal habar berlişi ýaly, akylly sagat fitnes-treker funksiýasyny hem alyp biler.