Microsoft-yň çärýek girdejisi ýyllyk hasabynda 22% ýokarlandy

Microsoft-yň çärýek girdejisi ýyllyk hasabynda 22% ýokarlandy

Microsoft amerikan korporasiýasynyň 30-njy sentýabrda tamamlanan çärýekdäki girdejisi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 22% ýokarlanyp, 45,3 mlrd dollara ýetdi. Degişli maglumatlar kompaniýanyň saýtynda getirilýär diýip, TASS habar berýär.

Microsoft-yň bellenilen döwürde operasion girdejisi 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 27% ýokarlanyp, 20,2 mlrd dollara ýetdi. Arassa girdeji ýyllyk hasabynda 48% ýokarlanyp, 20,5 mlrd dollar boldy. CNBC teleýaýlymynyň belleýşi ýaly, ähli ugurlar boýunça kompaniýanyň maliýe görkezijileri hünärmenleriň çaklamasyndan ýokary boldy.

Korporasiýanyň baş ýerine ýetiriji müdiri Satýa Nadella Microsoft-yň maliýe üstünlikleriniň bulut tehnologiýalary gurşawynda hyzmatlara bolan ýokary isleg bilen baglanyşyklydygyny belleýär. Onuň aýtmagyna görä, korporasiýa “bu geçiş döwründe guramalara iş üçin zerur bolan platformalaryň we gurallaryň doly spektrini hödürleýär”.