Hytaýly talyplar iPhone toplumynda zarýad berijiniň ýoklugy sebäpli Apple-i kazyýete berýärler

Hytaýly talyplar iPhone toplumynda zarýad berijiniň ýoklugy sebäpli Apple-i kazyýete berýärler

Pekiniň himiýa-tehnologiýa uniwersitetiniň we Dunhua uniwersitetiniň talyplary Apple-iň täze önümlerinde zarýad beriji gurluşlaryň ýoklugy sebäpli Apple-i kazyýete bermek üçin birleşdiler. Berlen talap arzasyna görä, talyplar Apple kompaniýasynyň toplumyna zarýad beriji gurluşy goşmagyny isleýärler diýip, www.ixbt.com belleýär.

Kazyýet işi şu ýylyň sentýabr aýynda gozgaldy. Kazyýetde şikaýatçy we jogapkär iki taraplaýyn sorag etdiler. Häzirki wagtda kazyýet işi goşmaça subutnamalary we ýazmaça materiallary bermek tapgyrynda. Şikaýatçy kompaniýanyň sarp edijileriň kanuny hukuklaryny we bähbitlerini düýpli bozýandygyny nygtaýar. Talyplar ulanyjylaryň köpüsiniň, hatda Apple-iň işgärleriniň hem muňa geň galýandygyny we gaharlanýandygyny aýdýarlar. Şeýle-de bolsa, köp adam bu barada dymýar.

Apple-iň aýtmagyna görä, kompaniýa daşky gurşawy goramak üçin topluma zarýad beriji gurluşy goşmaýar. Emma ulanyjylar Apple-iň hakykaty aýdýandygyna ynanmaýarlar. Eger Apple, hakykatdanam, daşky gurşaw barada alada edýän bolsa, näme üçin ol henizem zarýad beriji gurluşlary öndürýär? Eger bu gurluşlar, hakykatdanam, daşky gurşawy howply edýän bolsa, kompaniýa olary öndürmek gerek däl. Şikaýatçynyň pikiriçe, Apple zarýad beriji gurluşy aýratyn satyp, has köp pul gazanmak isleýändigi üçin ony topluma goşmaýar. 

Geçen ýylyň oktýabr aýynda Apple EarPods gulaklyklaryny gutulara goşmajakdygyny aýtdy. Kompaniýanyň bildirişine görä, gutudan bu aksessuarlaryň aýrylmagy uglerod zyňyndylaryny azaltmaga we seýrek toprak elementlerini gazyp almakdan we ulanmakdan gaça durmaga kömek eder. Şeýle-de, kompaniýa köp ulanyjynyň indi AirPods ýaly simsiz garnituralara öwrenişendigini nygtaýar.

Şeýle-de bolsa, iPhone 13 seriýasy Hytaýda we Fransiýada heniz hem gulaklyklar bilen ýola goýulýar.