Raşid Meredow Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisi bilen duşuşdy

Raşid Meredow Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisi bilen duşuşdy

26-28-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Eýran Yslam Respublikasynda saparda bolýar. Saparyň ilkinji güni Raşid Meredow Eýranyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi tarapyndan kabul edildi.

TDIM-niň Metbugat gullugynyň habar berşi ýaly, Türkmenistan bilen Eýranyň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň yzygiderli häsiýete eýedigini belläp, taraplar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda ähmiýetli mümkinçilikleriň bardygyny nygtadylar.

Sebit we halkara guramalaryň, hususan-da, BMG-niň çäklerindäki gatnaşyklaryň geljekde has-da işjeňleşdirilmegine özara gyzyklanma bildirip, taraplar Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň VI sammitine hem-de Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Liderleriniň 15-nji ýokary derejeli duşuşygyna görülýän taýýarlyklara aýratyn üns çekdiler.