Kasym-Žomart Tokaýew Türkmenistanyň «Bitaraplyk» ordeni bilen sylaglanyldy

Kasym-Žomart Tokaýew Türkmenistanyň «Bitaraplyk» ordeni bilen sylaglanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Kemelewiç Tokaýew Türkmenistanyň «Bitaraplyk» ordeni bilen sylaglanyldy.

Sylaglamak dabarasy iki ýurduň Liderleriniň arasynda Aşgabatda giňişleýin düzümde geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça geçirildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasynda bellenilişi ýaly, bu orden Garaşsyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň ykrar edilmeginde, Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary berkitmekde bitiren aýratyn hyzmatlary üçin, şeýle hem iki döwletiň arasynda uzak ýyllardan bäri dowam edip gelýän syýasy, ykdysady, ylym-bilim we medeni ulgamlardaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşan uly şahsy goşandyny göz öňünde tutup gowşuryldy.