HT Aero uçýan awtoulaglaryny eýýäm 2024-nji ýylda çykaryp başlamagy meýilleşdirýär

HT Aero uçýan awtoulaglaryny eýýäm 2024-nji ýylda çykaryp başlamagy meýilleşdirýär

Hytaýyň elektrik awtoulag öndürijisi Xpeng tarapyndan hemaýatkärlik edilýän HT Aero kompaniýasy eýýäm 2024-nji ýylda özüniň uçýan apparatlaryny satuwa çykarmagy meýilleşdirýär. Munuň üçin ol daşarky maýadarlardan 500 million dollardan gowrak pul toplady. Bu barada msn.com habar berdi.

HT Aero markasy öz gözlegleri üçin goýulýan maýa goýumlaryny diňe uçýan däl-de, eýsem, ýerden ýöreýän apparatlaryň täze modelini döretmek üçin hem peýdalanar.

Şeýle hem kompaniýanyň öz uçýan awtoulagyny 2024-nji ýyldan başlap çykaryp ugrajakdygy, has takyk seneleriniň bolsa birneme soňrak mälim ediljekdigi aýdylýar.

Elektrik dik uçuş we gonuş (eVTOL) ulaglary diýlip atlandyrylýan uçýan awtoulaglar soňky döwürde awtoulag pudagynyň ünsüni özüne çekip gelýär. Häzirki wagtda Hyundai, Lilium ýaly beýleki awtoulag markalary hem öz uçýan ulaglarynyň üstünde işleýärler.