Berdimuhamedow Azerbaýjanyň Prezidentini we halkyny döwlet Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady

Berdimuhamedow Azerbaýjanyň Prezidentini we halkyny döwlet Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň halkynyň, Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewe hem-de dostlukly ýurduň doganlyk halkyna Azerbaýjan Respublikasynyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi.

Döwlet Baştutany öz Gutlagynda Garaşsyzlyk ýyllary içinde Azerbaýjanyň syýasy we durmuş-ykdysady ulgamlarda uly üstünlikleri gazanandygyny hem-de häzirki wagtda dürli pudaklarda okgunly ösüşiň dowam edýändigini belläp: “Biz Türkmenistanda Siziň parasatly baştutanlygyňyzda doganlyk Azerbaýjanyň ýeten sepgitlerine begenýäris” diýip nygtady hem-de Ilham Aliýewe berk jan saglyk, bagt we abadançylyk, Azerbaýjanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de ösüş we rowaçlyk arzuw etdi.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 9-njy iýunynda ýola goýuldy. Geçen ýyllaryň içinde iki ýurduň arasynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, ylym-bilim, medeni-ynsanperwer ulgamlaryň dürli ugurlary boýunça ygtybarly hyzmatdaşlyk ýola goýuldy.