Türkmenistan we BAE ikitaraplaýyn resminamalaryň birnäçesine gol çekdi

Türkmenistan we BAE ikitaraplaýyn resminamalaryň birnäçesine gol çekdi

9-njy oktýabrda «EKSPO-2020» Bütindünýä sergisiniň çäginde guralan Türkmenistanyň milli gününiň açylyşyndan soňra, türkmen Lideri serginiň Baş kabul ediş merkezinde Birleşen Arap Emirlikleriniň Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentlik işleri boýunça ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen gepleşik geçirdi.

Taraplar Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky birek-birege hormat goýmak we goldaw bermek esasynda ýola goýulýan däp bolan dostlukly gatnaşyklaryň işjeň häsiýete eýedigini belläp, özara bähbitli hyzmatdaşlygyň dürli ulgamlarynda, hususan-da, iki dostlukly ýurduň we halklaryň bähbidine gönükdirilen ykdysadyýet, maýa goýum hem-de ösüş ugurlarynda alnyp barylýan ikitaraplaýyn gatnaşyklary ara alyp maslahatlaşdylar.

Gepleşikleriň jemleri boýunça Türkmenistan bilen BAE-niň arasyndaky köpugurly hyzmatdaşlygyň giň toplumyny öz içine alýan ikitaraplaýyn resminamalaryň agramly bukjasyna gol çekildi.