BSGG gyzdyrma garşy 30 ýyllap taýýarlanylan sanjymy ilkinji gezek tassyklady

BSGG gyzdyrma garşy 30 ýyllap taýýarlanylan sanjymy ilkinji gezek tassyklady

Internet torunda lukmançylyk pudagyna degişli hoş habar peýda boldy. Taýýarlamak üçin 30 ýyldan gowrak wagt gerek bolan gyzdyrma garşy sanjym Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSG) tarapyndan tassyklandy. Bu barada ferra.ru habar berdi.

Munuň şu kesele garşy dünýäde ilkinji sanjymdygyny bellemelidiris. Onuň synagynyň soňky tapgyry, guramanyň web sahypasyna görä, 2019-njy ýylda başlandy. Bu döwürde oňa Gana, Keniýa we Malawiden 800 müňden gowrak çaga gatnaşdy.

"Bu - taryhy pursat. Gyzdyrma garşy sanjymyň köp garaşylan tassyklanmasy ylymda, çagalaryň saglygynda we gyzdyrma garşy göreşde uly öňegidişlikdir" - diýip, BSGG-niň ýolbaşçysy Tedros Adhanom Gebreýesus aýtdy.

Synaglarda sanjymyň az netijelik görkezendigini bellemelidiris. Emma şol bir wagtyň özünde, Londonyň arassaçylyk we tropiki lukmançylyk mekdebiniň hünärmenleri gyzdyrma garşy dermanlar bilen bilelikde hassahana gelýänleriň we ýokançlykdan ölenleriň sanynyň 70% azalandygyny anykladylar.