Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Birleşen Arap Emirliklerine ugrady

Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Birleşen Arap Emirliklerine ugrady

Şu gün, 9-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Dubaý şäherinde geçirilýän EKSPO-2020 bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň Milli gününiň açylyş dabarasyna gatnaşmak maksady bilen Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary başlandy diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň iş saparynyň çäklerinde ýokary derejeli ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirmek hem-de ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek meýilleşdirilýär.

Belläp geçsek, Türkmenistanyň milli pawilýonynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň ýeten sepgitlerini beýan edýän wideorolikler görkezilýär. Interaktiw gologrammalaryň üsti bilen türkmen pawilýony ýurdumyz tarapyndan guralan halkara çäreler barada gürrüň berýär. Wideorolikleriň üsti bilen sergä gatnaşyjylar we myhmanlar döwletimiziň ulag, gurluşyk, saglygy goraýyş, sport ulgamlarynda gazanan üstünliklerine girişmäge mümkinçilik gazanýarlar. Eliň degmesini duýýan sanly hasyllaryň hereketini we ösüşini, ahalteke bedewleriniň ajaýyplygyny, dürli interaktiw gologrammalary görüp bolýar. Şeýle-de ahalteke bedewleriniň utgaşmasynda medeniýet ulgamyndaky üstünlikler görkezilýär.

Türkmen pawilýonlarynyň ikinji gatynda ýurdumyzyň dürli ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň sergi ekspozisiýalary ýerleşdirildi. Şonuň ýaly-da, özboluşly türkmen harytlary we suwenirleri hem Türkmenistanyň pawilýonlaryny bezeýär.

BAE-niň Dubaý şäherinde 1-nji oktýabrda işe başlaýan «EKSPO — 2020» Bütindünýä sergisi 6 aýlap dowam eder. Oňa dünýä döwletleriniň 190-dan gowragy, şol sanda Türkmenistan hem öz milli pawilýony bilen gatnaşýar. Biz ýurdumyzyň milli pawilýonynyň mowzugy «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip atlandyrylýar.